Szczegółowy regulamin udzielania rabatów w akcji z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2022

Szczegółowy regulamin udzielania rabatów w akcji z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja rabatowa.
 2. Akcja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja rozpoczyna się 08.03.2022r o godz. 8:00 i kończy 08.03.2022 o godz. 23:59
 4. Akcja nie jest sponsorowana, prowadzona, współprowadzona ani administrowana przez
  Facebook.

ORGANIZATOR AKCJI

 1. Organizatorem Akcji rabatowej jest Babski kąt – kosmetologia i podologia

UCZESTNICY AKCJI

 1. Uczestnikiem akcji mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające konto na Facebooku.
 2. W akcji mogą brać udział pracownicy Organizatora i ich rodziny.
 3. Poprzez fakt przystąpienia do akcji Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść
  niniejszych zasad.

PRZEBIEG AKCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zamieszczenie na Facebooku pod postem konkursowym
  dodanym przez Organizatora wpisu opisującego w 3 słowach, dlaczego lubi przychodzić do
  naszego salonu.
 2. Brane pod uwagę będą komentarze zamieszczone do godziny 23:59 w dniu zakończenia
  przyjmowania zgłoszeń.
 3. Każdy komentarz pod postem zostaje nagrodzony rabatem, Uczestnik zostanie o nim
  powiadomiony w wiadomości prywanej w trakcie trwania akcji lub po jej zakończeniu.
 4. Organizator rości sobie prawo do losowego przyznania wysokości rabatów, jednak będą one w
  zakresie 30 – 50%.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Akcji, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
  Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji, na
  warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
  jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
 2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy
  przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z akcji
  i brak wydania rabatu i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji
  dotyczących przebiegu i wyników akcji, w tym imienia i nazwiska zwycięzców, bądź ich nicków
  facebookowych.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

 1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji w formie
  notatki na stronie internetowej Organizatora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej
  [email protected] najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie
  poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

ZASTRZEŻENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych
  przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
  Uczestnika, któremu przyznano rabat.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników Uczestnika akcji, który naruszył
  niniejszy regulamin, udzielił nie merytorycznej odpowiedzi na pytanie konkursowe, bądź w
  jakikolwiek sposób naruszył zasady kultury społecznej.
 3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z okoliczności
  niezależnych od Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
  wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i
  zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 2. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Akcji nie przekracza kwoty
  760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
  od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość
  nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu, jest wolna od podatku dochodowego od osób
  fizycznych.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
  przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.