Regulaminy konkursowe z okazji Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021

Regulamin konkursu

z okazji Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs rozpoczyna się 24.06.2021r o godz. 7:00 i kończy 25.06.2021 o godz. 23:59

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Babski kąt - kosmetyka, podologia i dużo więcej ...

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające konto na Facebooku.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny.

3. Poprzez fakt przystąpienia do konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie na Facebooku pod postem konkursowym dodanym przez Organizatora wpisu opisującego, dlaczego lubi przychodzić do naszego gabinetu.

2. Brane pod uwagę będą komentarze zamieszczone do godziny 23:59 w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 26.06.2021r.

4. Organizator rości sobie prawo do zamiany nagrody na inną, o podobnej wartości, jeśli zaszłaby taka potrzeba.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu i brak wydania nagrody i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu, w tym imienia i nazwiska zwycięzców, bądź ich nicków facebookowych.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w formie notatki na stronie internetowej Organizatora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej [email protected] najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

ZASTRZEŻENIA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników Uczestnika konkursu, który naruszył niniejszy regulamin, udzielił nie merytorycznej odpowiedzi na pytanie konkursowe, bądź w jakikolwiek sposób naruszył zasady kultury społecznej.

3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

4. Organizator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z winy dostawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

2. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.