Regulamin Akcji Promocyjnej Styczeń – Marzec Pakiety Wellness 2024

Regulamin Akcji Promocyjnej Styczeń – Marzec Pakiety Wellness 2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna.
 2. Akcja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja rozpoczyna się 08.01.2024r o godz. 8:00 i kończy 31.03.2024 o godz. 23:59
 4. Wyłącznym administratorem i organizatorem Akcji promocyjnej jest AJ Med sp. z o.o.

ORGANIZATOR AKCJI

 1. Organizatorem Akcji rabatowej jest marka Babski kąt – kosmetologia i podologia, której właścicielem jest AJ Med sp. z o.o.

UCZESTNICY AKCJI

 1. Uczestnikiem akcji mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W akcji mogą brać udział pracownicy Organizatora i ich rodziny.
 3. Poprzez fakt przystąpienia do Akcji Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

PRZEBIEG AKCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zakup jednego z 4 Pakietów Wellness w dniach trwania Akcji.
 2. Pakiet musi być opłacony w całości przed końcem trwania Akcji promocyjnej, a wykorzystany może być do roku czasu od zakupu.
 3. Uczestnik może zakupić nieograniczoną ilość dowolnych Pakietów.
 4. Warunkiem otrzymania ceny promocyjnej Pakietów jest wykonanie usług zawartych w pakiecie podczas jednej wizyty w Salonie. Dopuszcza się rozdzielenie usług, jeżeli z winy Salonu dojdzie do przełożenia umówionej wizyty.
 5. Usługi w pakietach nie zawierają dodatkowych usług np. zdobień, za które będzie doliczona dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Akcji, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
 2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z akcji i brak wydania rabatu i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

 1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji w formie notatki na stronie internetowej Organizatora www.babskikat.pl

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej [email protected] najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

ZASTRZEŻENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano rabat.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia Uczestnika akcji, który naruszył niniejszy regulamin, bądź w jakikolwiek sposób naruszył zasady kultury społecznej.
 3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.