Regulamin Akcji Promocyjnej Kwiecień – Maj – Czerwiec 2024 - Ciało greckiej bogini

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna.
 2. Akcja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja rozpoczyna się 02.04.2024r o godz. 8:00 i kończy 30.06.2024 o godz. 23:59
 4. Wyłącznym administratorem i organizatorem Akcji promocyjnej jest AJ Med sp. z o.o.

ORGANIZATOR AKCJI

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest marka Babski kąt – Centrum Kosmetologii i Szkoleń, której właścicielem jest AJ Med sp. z o.o.

UCZESTNICY AKCJI

 1. Uczestnikiem akcji mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W akcji mogą brać udział pracownicy Organizatora i ich rodziny.
 3. Poprzez fakt przystąpienia do Akcji Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

PRZEBIEG AKCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zakup jednego z 4 Pakietów w dniach trwania Akcji.
 2. Pakiet musi być opłacony w całości w czasie trwania Akcji promocyjnej, a wykorzystany może być do roku czasu od zakupu.
 3. Uczestnik może zakupić nieograniczoną ilość dowolnych Pakietów.
 4. Ceny pakietów obejmują wszystkie dodatkowe potrzebne do ich wykonania akcesoria np. Kostium do endermologii

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Akcji, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
 2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z akcji i brak wydania rabatu i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

 1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji w formie notatki na stronie internetowej Organizatora www.babskikat.pl

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej [email protected] najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

ZASTRZEŻENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano rabat.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia Uczestnika akcji, który naruszył niniejszy regulamin, bądź w jakikolwiek sposób naruszył zasady kultury społecznej.
 3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.