Regulamin Akcji Promocyjnej Grudzień 2023

Regulamin akcji rabatowej Voucherów Prezentowych Grudzień 2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja rabatowa.

2. Akcja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akcja rozpoczyna się 01.12.2023r o godz. 8:00 i kończy 31.12.2023 o godz. 23:59

4. Akcja nie jest sponsorowana, prowadzona, współprowadzona ani administrowana przez Facebook oraz Instagram.

ORGANIZATOR AKCJI

1. Organizatorem Akcji rabatowej jest marka Babski kąt – kosmetologia i podologia, której właścicielem jest AJ Med sp. z o.o.

UCZESTNICY AKCJI

1. Uczestnikiem akcji mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W akcji mogą brać udział pracownicy Organizatora i ich rodziny.

3. Poprzez fakt przystąpienia do Akcji Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

PRZEBIEG AKCJI

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest odwiedzenie Salonu w dniach trwania Akcji oraz skorzystanie z usługi lub zakup kosmetyków lub zakup vouchera prezentowego.

2. W zamian za wykonanie powyższych uczestnik otrzymuje Voucher Rabatowy -50%

na dowolny zabieg pielęgnacyjny na twarz, szyję i dekolt.

3. Uczestnik może otrzymać kilka Voucherów, jeżeli odwiedzi Salon kilkakrotnie w dniach trwania Akcji oraz gdy spełni wszystkie warunki.

4. Wyjątek dla wykorzystania Vouchera stanowią zabiegi wykonywane przez dr n.med.

Anna Deda, które są dodatkowo oznaczone w cenniku oraz zabiegi z kategorii: Brwi i rzęsy oraz Depilacja woskiem.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie Vouchera, który jest jedynym dowodem upoważniającym do realizacji usług z rabatem.

6. Vouchery Rabatowe z Akcji można wykorzystać od 01.12.2023 do 31.03.2024

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Akcji, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z akcji i brak wydania rabatu i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji w formie notatki na stronie internetowej Organizatora www.babskikat.pl POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej [email protected] najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.

2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

ZASTRZEŻENIA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano rabat.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia Uczestnika akcji, który naruszył niniejszy regulamin, zgubił lub nie przedstawił vouchera przy realizacji nagrody, bądź w jakikolwiek sposób naruszył zasady kultury społecznej.

3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

2. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Akcji nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.