Lifting, rozjaśnienie, regeneracja ... i co tu wybrać???

Nasz gabinet posiada w ofercie kilkadziesiąt różnych zabie­gów, w tym także roz­ja­śnia­ją­cych, regenerujących i liftingujących. Dziś przedstawimy Wam kilka z nich. Cavia­ri­ste, Tem­pta­tion, Vita­force, Excel­sior, Reti­vage. Tajemniczo brzmiące nazwy to 5 linii zabiegowych oraz produktów do pielęgnacji domowej marki Theo Marvee o wyżej wymienionym działaniu. Tem­pta­tion linia sil­nie odżyw­cza, luk­su­sowa, liftin­gu­jąca, prze­ciw­zamrszcz­kowa i nawil­ża­jąca linia z jadem węża i komór­kami macie­rzy­stymi z jabłek. Skóra po zabiegu jest nie­by­wale roz­świetlona, nawil­żona i pełna bla­sku. Główne skład­niki aktywne: PhytoCellTec™ Malus Domestica,  pierwsze roślinne, aktywne komórki macierzyste, Syn-ake pep­tyd znaj­du­jący się w jadzie węża mający wła­ści­wo­ści par­li­żu­jące mię­śnie mimiczne twa­rzy, a przez to likwi­duje zmarszczki mimiczne i zapo­biega powsta­wa­niu nowych, nawilżający kompleks Tens’Up™, kwas hia­lu­ro­nowywit. E Efekty: Widoczny lifting owalu twa­rzy, spły­ce­nie zmarsz­czek. Pow­strzy­ma­nie bio­lo­gicz­nego i mecha­nicz­nego pro­cesu sta­rze­nia się skóry, popra­wia sprę­ży­stość skóry. Efekt natych­mia­sto­wego napię­cia. Cavia­ri­ste linia odmła­dzająca, prze­ciw­zmarszcz­kowa na bazie eks­traktu z perły oraz kawioru. Ekstrat z macicy per­ło­wej to nie­zwy­kle sku­teczny pre­pa­rat prze­ciw­zmrszcz­kowy zawie­ra­jący ok. 20 ami­no­kwa­sów odpo­wie­dzial­nych za uzdro­wie­nie i odży­wie­nie komó­rek. Sty­mu­luje pro­duk­cję czyn­ni­ków wzro­stu skóry oraz napię­cie, gład­kośc i ela­stycz­ność. Ekstrakt z kawioru przy­spie­sza for­mu­ło­wa­nie włó­kien kola­ge­no­wych jest bogaty wita­miny A, D, B1,B2,B6 oraz mikro­ele­menty fos­for, miedz, krzem, cynk oraz ami­no­kwasy. Efekty: skóra jest zre­ge­ne­ro­wana, nawil­żona, wygłą­dzona, odprę­żona i roz­świe­tlona. Vita­force linia odmła­dza­jąco - roz­ja­śnia­jąca na bazie pochod­nej wit. C. KOMPLEKS VC-IP  głę­biej pene­truje naskó­rek, dzięki czemu jest silniej­sza niż czy­sta wit. C nawet przy niskim stę­że­niu daje dosko­nałe rezul­taty w wyko­ny­wa­nych zabie­gach. Odświeża i roz­świe­tla skóre, wyrów­nuje kolo­ryt, zatrzy­muje syn­tezę nowej mela­niny przy jed­no­cze­snym blo­ko­wa­niu wytwo­rzonej wcze­śniej przez skórę. Linia zawiera również kolagen i olej babassu. Prze­zna­czony dla skóry doj­rza­łej ze zmarszcz­kami, prze­bar­wie­nimi, skóra mało nawil­żona, wyma­ga­jąca rege­ne­ra­cji, szara i zmę­czona. Efekty: skóra jest nawil­żona, roz­ja­śniona, wygłą­dzona, odmło­dzona, zre­ge­ne­ro­wana i zmięk­czona. Excel­si'or linia liftin­gu­jąca i inten­syw­nie wygłą­dza­jąca z kolo­idal­nym zło­tem, prze­zna­czona do każ­dego rodzaju cery doj­rza­łej i pozba­wio­nej napię­cia. Dosko­nala uję­drnia i napina zwiot­czałą skórę oraz wygła­dza zmarszczki. Dzięki zawar­to­ści eks­traktu z kory dębu kor­ko­wego two­rzy mikro­ky­sta­liczną sieć przy­wra­ca­jąc skó­rze jędr­ność i ela­stycz­ność. Opoź­nia pro­cesy sta­rze­nia się skóry oraz zabez­pie­cza ją przed utratą wody, mine­ra­łów i skład­ników odżywczych. Rege­ne­ruje oraz wygła­dza, zwęża pory, a także sty­mu­luje syn­tezę kola­genu, ma dzia­ła­nia anty­bak­te­ryjne, prze­ciw­za­palne i prze­ciw­grzy­bi­cze. Chroni przez dzia­ła­niem czyn­ni­ków zew., nawilża, łago­dzi podraż­nie­nia, rege­ne­ruje i odżyw­ia. Efekty: wygładzenie i poprawa napięcia i nawilżenia. Rozjaśnienie cieni pod oczami. Reti­vage to reti­no­lowa rewo­lu­cja w walce ze zmarszczkmi. Reti­nol to wit. A, która jest ceniona za nie­zwy­kłe sze­ro­kie spektrum dzia­ła­nia, np. walka ze zmarszcz­kami, prze­bar­wie­niami, bli­znami, a także trą­dzi­kiem. Regu­luje pro­ces kera­ty­ni­za­cji, sty­muluje syn­tezę kwasu hia­lu­ro­no­wego, pro­duk­cję kola­genu i ela­styny oraz hamuje dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków. Linia zawiera również adenozynę oraz bajkalinę. Efekty: skóra jest jędr­niej­sza, bar­dziej wygładzona, roz­ja­śniona, bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i mniej wraż­liwa. Dobór zabiegu i pielęgnacji domowej zawsze polecamy pozostawić specjaliście w gabinecie kosmetycznym, gdyż osoba o odpowiednim doświadczeniu, szybko rozpozna potrzeby Waszej skóry i dobierze odpowiedni program pielęgnacyjny. Materiały: Theo Marvee Tekst: Małgorzata Król